Cenník služieb a dokumentácie

 

Aktuálny cenník od 1.1.2015 

 

Bezpečnostno technická služba (BTS) a ABT
 
Rozdelenie organizácií
 
€/mesiac
 
Organizácie do 6 zamestnancov
 
24 €
 
Organizácie od 7 do 12 zamestnancov
 
34 €
 
Organizácie od 13 do 30 zamestnancov
 
50 €
 
Organizácie od 31 do 50 zamestnancov
 
66 €
 
Organizácie nad 50 zamestnancov
 
Dohodou

 

Služby technika požiarnej ochrany (TPO)

Rozdelenie organizácií

€/mesiac

Organizácie do 6 zamestnancov

24 €

Organizácie od 7 do 12 zamestnancov

34 €

Organizácie od 13 do 30 zamestnancov

50 €

Organizácie od 31 do 50 zamestnancov

66 €

Organizácie nad 50 zamestnancov

Dohodou

 

 

       Ceny sú bez DPH, sú orientačné, upravujú sa podľa miestnych podmienok

 

 
 
Dokumentácia BOZP a OPP    
 
 
Základná dokumentácia BOZP a OPP
 
Balík
jednorazový poplatok
 
    
   
      Základný balík dokumentácií BOZP
 
1.     Smernica BOZP „Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“
2.     Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3.     Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie - TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
4.     Smernica BOZP „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“
5.     Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých.
6.     Základné zásady pri zamestnávaní žien
7.     Smernica BOZP - Na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
8.     Smernica BOZP - Na poskytovanie OOPP
9.     Smernica BOZP - Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
10.   Smernica BOZP - Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
11.   Smernica BOZP - Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
12.   Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
13.   Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku.
14.   Posúdenie rizík – profesií
15.   Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie.
16.   Evidenčná karta VTZ, Evidenčná karta elektrického spotrebiča, vzor zápisnice o prejednaní škody.
17.   Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami.
18.   Prevádzkové poriadky 
 
 
 
 
 
 
 
250 €
 
     
     Základný balík dokumentácií PO
 
1.     Požiarna identifikačná karta
2.     Požiarne poplachové smernice
3.     Požiarny poriadok
4.     Tabuľky protipožiarnej hliadky pracoviska
5.     Požiarnu knihu
6.     Pokyny pre ohlasovňu požiarov
7.     Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
8.     Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok pracovísk
9.     Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
10.   Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich
 
 
 
 
150 €

 

        Pri objednaní služieb BTS a PO je základný balík dokumentácie zdarma !